Vyčkejte prosím

Co děláme

Alternativní investice hrají v portfoliích moderních investorů stále významnější roli, jelikož napomáhají širší diverzifikaci a kvalitnějšímu řízení celkového rizika. Ačkoliv se situace v mnoha ohledech zlepšuje, Česká republika je z hlediska pestrosti nabídky aktiv pro kvalifikované investory (ale nejenom v této oblasti) stále relativně chudá. Dostupná alternativní aktiva jsou omezená převážně na (nyní již drahé) nemovitosti, v menší míře pak na exotická aktiva jako jsou historická auta, umění nebo alkohol. Společným jmenovatelem těchto aktiv je výrazná nelikvidita a z ní plynoucí nutnost dlouhých investičních horizontů.

Záměrem investiční společnosti Sirius je rozšířit nabídku investic pro zdejší kvalifikované investory o alternativní aktiva, která:

jsou dostupná investorům ve světě

mají rozumnou likviditu

mají atraktivní poměr výnosu a rizika

nekorelují s finančními trhy

Věříme, že taková aktiva jsou vhodným doplňkem portfolií kvalifikovaných investorů a že vzhledem k rozmanitosti a zvláštnostem těchto aktiv není v silách jednotlivých českých investorů získat k nim přístup a řídit jejich riziko. Věříme také, že v následujících letech se hodnota na trzích klasických aktiv (tj., akcií a dluhopisů) bude hledat čím dál, tím hůř, a že alternativní aktiva získají na váze a na významu. Proto jsme založili Sirius.

Jak to děláme

Jsme fond (menších) fondů

Aktiva, do kterých investujeme, nelze řídit z České republiky, ale pouze ze země, kde se nacházejí. To je ovšem podmínka nutná, nikoliv postačující, aby se tak dělo úspěšně. Pomocí databázových systémů, konferencí a stále více díky síti kontaktů, kterou jsme ve světě alternativních investic za období naší existence vybudovali, dokážeme identifikovat nejenom aktiva, která splňují shora popsaná kritéria, ale, což je důležitější, také kvalitní manažery, kteří se na tato aktiva specializují. To je ovšem jenom první krok.

Ne všichni manažeři jsou stejně kvalitní

Navigovat v těchto pro české investory neznámých vodách a objevit manažera, který aktiva řídí skutečně dobře, vyžaduje zevrubné prověření („due dilligence“) desítek z nich. Toto prověření je o to důležitější, že se specializujeme na menší fondy, jejichž infrastruktura nemusí nutně dosahovat standardů velkých fondů spravovaných obrovskými správci aktiv. Menší velikost je však na druhé straně vyvažována často mnohem lepším poměrem rizika a výnosu než ve fondech velkých.

Proces prověřování

Proces prověřování zahrnuje mimo jiného kontrolu robustnosti investičního procesu a dalších navazujících procesů (oceňování atd.), integrity klíčových lidí, ověřování informací od jiných investorů, resp. poskytovatelů služeb (oceňovací firmy, administrátoři atd.), a vždy zahrnuje také osobní návštěvu, ať je to kdekoliv na světě. Snažíme se vždy také o vyjednání lepších podmínek pro naše investory (slevy na poplatcích za obhospodařování, lepší podmínky likvidity atp.). Výstupem našeho investičního procesu je obsáhlá investiční analýza.

Ani po případném investování však investiční proces nekončí

Správně načasovaný výstup z pozice je stejně důležitý jako pečlivě provedená due dilligence v předinvestiční fázi procesu. Proto kontinuálně monitorujeme každou pozici v portfoliu včetně pravidelných osobních návštěv. Velmi nás těší, že od mnoha fondů, do nichž jsme investovali, slýcháváme, že jsme „nejšťouravější investor“, kterého mají.

Investujte se Sirius

Protože

Vám umožníme přístup k mnohem pestřejšímu výběru globálních investičních aktiv, která jsou vhodným doplňkem do Vašich portfolií.

Protože

Vám přineseme investiční příležitosti s nízkou vazbou na vývoj na finančních trzích a s rozumným poměrem výnosu a rizika.

Protože

O část Vašich investic bude pečovat zkušený investiční tým s mnohaletými domácími i mezinárodními zkušenostmi.

Protože

Své vlastní úspory investujeme spolu s těmi Vašimi.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Věříme,

že v moderním portfoliu investorů mají kromě klasických aktiv místo i aktiva alternativní a že hledat hodnota se v nejbližších letech bude mnohem hůř než doposud.

Víme,

že existuje mnohem víc tříd aktiv, než jsou jen ty, ke kterým dnes mají kvalifikovaní investoři přístup, a chceme je zdejším investorům přinášet.

Jsme

mnohem flexibilnější a osobnější než mnozí jiní, zejména institucionalizovaní poskytovatelé produktů pro kvalifikované investory.

Management investiční společnosti

Tým Sirius

Kontakt

Adresa

Sirius investiční společnost a.s.
Na Perštýně 2
110 00 Praha 1

info@siriusis.cz

+420 602 392 073

Představení podfondu RESERVA

Sirius Investments Reserva je prvním a aktuálně největším podfondem obhospodařovaným investiční společností Sirius. Je otevřen pro kvalifikované investory. Jeho cílem je dosahování výnosu konzistentně a netriviálně překonávajícího inflaci za současného minimalizování volatility i v rámci daného roku. Podfond nabízí expozici na jiná než tržní rizika, a to skrze diverzifikované portfolio obvykle třech desítek fondů třetích stran.

U podfondu Reserva se jedná o

Na českém (ale i regionálním) trhu unikátní portfolio alternativních investičních strategií nekorelovaných s kapitálovými trhy.

Alternativní analogii portfolia high-yield dluhopisů s dvojí výhodou oproti dluhopisům, a to (i) „odpojenost“ od finančních trhů, a (ii) lepší poměr výnosu vs. rizika díky relativní „neznámosti“ aktiv.

Reserva nabízí investorům následující kombinaci parametrů

Minimální závislost na vývoji finančních trhů

Aktiva, do nichž Reserva investuje, lze rozdělit do dvou hlavních kategorií.

První kategorií jsou tzv. pravé alternativy. Jedná se o strategie pracující s podkladovými aktivy neobchodovanými na finančních trzích jako je financování právních sporů, deriváty na počasí (de facto pojištění katastrofických rizik), pohledávky vůči společnostem v insolvenci / pohledávky po splatnosti či různé druhy přímých úvěrů. Výnosy těchto strategií jsou z definice nekorelované se směrem vývoje na světových kapitálových trzích a mnohdy nekorelované s hospodářským cyklem.

Druhou skupinou aktiv jsou striktně tržně-neutrální strategie, tj. strategie, které sice pracují s tradičními veřejně obchodovanými nástroji jako jsou akcie či dluhopisy, ale které zároveň dokáží očistit svůj výnos od vlivu směřování trhů, a tudíž jsou s nimi pouze málo korelované.

Jedná se, jak investoři občas zmíní, o „guláš“ světových alternativních investičních nápadů. My dodáváme, že tento „guláš“ (u nás jinak nedostupných) alternativních investic jsme vytvořili zcela úmyslně.

Diverzifikace

Portfolio je diverzifikováno v několika úrovních. Jedná se o diverzifikaci na úrovni počtu fondů (cca. 30, tj. průměrná expozice na jeden fond kolem 3%), na úrovni finálních aktiv (desítky soudních sporů, půjček, derivátů na počasí atd.) i na úrovni měn (USD, GBP, EUR).

Rozumná likvidita

Nejedná so o tak nelikvidní aktiva jako jsou např. historická auta, umění, nemovitosti či půda. Typická likvidita při výstupu z fondu je půlroční. Konkrétní podmínky výstupu a vstupu do fondu stanoví statut vč. jeho dodatků.

Zajištění měnového rizika

Podfond nabízí zajištění měnového rizika do CZK, má však také dolarovou a eurovou třídu pro investory, kteří zajištění měnového rizika nepotřebují.

Výnos

Podfond Reserva cílí na výnos 4-6 % p.a. v CZK. Podfond na první úrovni svých aktiv nepoužívá žádnou finanční páku.

Výsledky podfondu RESERVA (třída CZK A) ke dni

Ziskové vs ztrátové měsíce

Souhrnné statistiky

Chyba načtení z XML.

Historická měsíční výkonnost

Chyba načtení z XML.

Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě

  Chyba načtení z XML.

  Chyba načtení z XML.

Další dokumenty a důležité informace ke stažení

Smluvní dokumentace

  Chyba načtení z XML.

Pokyny

  Chyba načtení z XML.

Výroční zprávy

  Chyba načtení z XML.

Prezentace

  Chyba načtení z XML.

Jiné

  Chyba načtení z XML.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Představení podfondu ALPHA

Sirius Investments Alpha je druhým největším podfondem řízeným investiční společností Sirius. Je otevřen pro kvalifikované investory. Jeho cílem je (i) se v delším horizontu přiblížit výkonnosti vyspělých akciových trhů a (ii) udržováním nízké vazby na směr pohybu trhu výrazně snížit kolísavost výnosů a tím poskytnout vysokou ochranu proti propadům trhů..

U podfondu Alpha se jedná o

Likvidní portfolio tržních strategií s nízkou vazbou na směr pohybu trhu a s prokázanou schopností generovat nadvýnos („alfa“) bez ohledu na směr vývoje trhů. Této nízké vazby na trh se dosahuje kupříkladu:

Investováním do strategií kombinujících dlouhé pozice (pozice spekulující na růst) a krátké pozice (pozice spekulující na pokles).

Krátkodobou povahou některých strategií (třeba spekulace na pokles akcií farmaceutických firem v důsledku ohlášení výsledků testů léčiv).

Vytvářením „spouštěčů“ pro tržní pohyb (třeba aktivistické krátké prodeje) atd.

Měnově zajištěný fond menších hedge fondů se specializovanými a unikátními strategiemi – věříme, a naše zkušenosti to potvrzují, že jediným udržitelným způsobem dosahování nadvýnosu je hledání „investičních nik“ aneb opomíjených investičních „rybníčků“.

Výhodou oproti jiným tržním fondům dostupným v ČR jsou (i) nízká vazba na směr vývoje trhu, (ii) fakt, že se jedná o specializované fondy s unikátními v ČR nedostupnými strategiemi, které často (iii) kombinují znalosti různých oborů.

Alpha nabízí investorům následující kombinaci parametrů

Chytrá expozice na tržní aktiva

Podfond Sirius Alpha investuje do portfolia zahraničních menších (skutečně) hedgeových fondů s úzce zaměřenými a objemově omezenými tržními strategiemi s nízkou (ovšem nenulovou) čistou expozicí na směr vývoje trhu. Jeho portfolio se skládá ze dvou částí: část tzv. long/short equity (LSE) fondů a část ostatních strategií.

V prvním případě se jedná o sektorově zaměřené akciové LSE fondy s diverzifikovanými akciovými portfolii (50+ akciových pozic v každém fondu), které pomocí specializace a nízké čisté expozice (definované jako rozdíl všech dlouhých a krátkých pozic) vůči akciovým trhům dosahují výnosu nezávislého na pohybech finančních trhů (tzv. alfu). Podfond Sirius Alpha investuje do LSE fondů v různých sektorech (cyklické vs. acyklické sektory), s různými investiční styly („event driven“, hodnotové vs. růstové investování, „relative value“) či fondů cílících na společnosti s různou tržní kapitalizací.

Druhá část portfolia je oportunistická a nekorelovaná s LSE fondy a s akciovými trhy. Typickými strategiemi v této části portfolia jsou komoditní strategie či strategie v oblasti kapitálové struktury (kupř. konvertibilní arbitráž).

Díky popsané konstrukci portfolio přináší výhody spojené s investováním do tržních instrumentů, jako je nízké valuační či likviditní riziko, přitom je však směrem vývoje na těchto trzích ovlivňováno jen v malé míře.

Diverzifikace

Portfolio je diverzifikováno na úrovni počtu fondů (20-25), na úrovni geografické (USA, Evropa) i na úrovni měn (USD, EUR). Samozřejmě, fondy, do nichž Alpha investuje, drží vždy více pozic.

Vyšší likvidita

Typická likvidita při výstupu z fondu je dvouměsíční. Konkrétní podmínky výstupu a vstupu do fondu stanoví statut vč. jeho dodatků.

Zajištění měnového rizika

Podfond je měnově zajištěn do CZK, má však také třídu denominovanou v USD a v EUR pro investory preferující expozici na tyto měny.

Výnos

Podfond Alpha cílí na výnos 8 % p.a. v CZK. Podfond na první úrovni svých aktiv nepoužívá žádnou finanční páku.

Výsledky podfondu ALPHA (třída CZK X) ke dni

Ziskové vs ztrátové měsíce

Souhrnné statistiky

Chyba načtení z XML.

Historická měsíční výkonnost

Chyba načtení z XML.

Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě

  Chyba načtení z XML.

  Chyba načtení z XML.

Další dokumenty a důležité informace ke stažení

Smluvní dokumentace

  Chyba načtení z XML.

Pokyny

  Chyba načtení z XML.

Výroční zprávy

  Chyba načtení z XML.

Prezentace

  Chyba načtení z XML.

Jiné

  Chyba načtení z XML.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Představení podfondu ACTIVIST

Za dobu své existence analyzoval investiční tým Sirius stovky investičních příležitostí, zejména v podobě menších zahraničních hedgeových fondů. Pravidelný kontakt investičního týmu se sítí světových hedgeových fondů přináší množství unikátních investičních příležitostí, které však díky striktnímu mandátu podfondů RESERVA a ALPHA spočívajícímu v požadavku na odpojení jejich výnosů od finančních trhů nešlo využít. To vedlo – a vede – k ignorování nemalé části investičního univerza a k „ponechávání“ části výnosů (a samozřejmě odpovídajícího rizika) „na stole“.

V našem nejmladším podfondu Sirius Investments Activist pro kvalifikované investory odstraňujeme podmínku odpojení výnosu od vývoje finančních trhů.

U podfondu Activist se jedná o koncentrované portfolio

s možným výrazným prvkem směrovosti (tj., s výrazně nenulovou čistou expozicí),

v nezanedbatelné míře sestávající z individuálních akciových pozic (tj. nejedná se výlučně o fond fondů), jejichž zdrojem je nejčastěji síť manažerů, kterou jsme po světě za dobu existence společnosti Sirius vybudovali;

s oportunistickým přístupem k měnovému zajištění (tj. může mít otevřené měnové pozice).

Activist nabízí investorům následující kombinaci parametrů

Unikátní zdroj investičních nápadů

Podfond Sirius Activist neinvestuje, jako je tomu v případě podfondů Sirius Reserva a Sirius Alpha, pouze do (menších) hedgeových fondů, ale také do individuálních (ko-)investičních příležitostí generovaných těmito hedgeovými fondy. Tyto příležitosti totiž někdy nekorespondují s mandátem či strategií těchto hedgeových fondů, s jejich rizikovými nebo objemovými limity atp. Vzhledem k dobrým vztahům s těmito fondy, které nejčastěji plynou z investic podfondů Reserva nebo Alpha v nich, má Sirius přístup k těmto, na českém trhu často neznámým, příležitostem.

Dynamičnost

Podfond Activist je nejdynamičtějším podfondem obhospodařovaným investiční společností Sirius. Není omezen povinností měnového zajištění ani požadavkem tržní neutrality a odpojení od finančních trhů jako podfondy Reserva či Alpha. Má tři hlavní pilíře:

1. Aktivistické investování („long“). Jsou to investice do hedgeových fondů s koncentrovaným portfoliem společností, které dokáží aktivistickým přístupem (skrze participaci na valných hromadách, komunikaci s managementem, strategickou vizí atp.) zvýšit hodnotu společnosti. Jedná se vlastně o ekvivalent tzv. private equity fondů na trzích veřejně obchodovatelných společností.

2. Individuální příležitosti (převážně „long“). Investiční příležitosti v individuálních společnostech s krátkodobým až střednědobým investičním horizontem. Primárně se jedná o přímé investice do jednotlivých akciových titulů.

3. Taktická / tematická alokace („long“ nebo „short“). Hedgeové fondy, jejichž strategie je příhodná k použití v daném nebo očekávaném tržním prostředí.

Diverzifikace a likvidita

Ačkoliv méně diverzifikován než podfondy Sirius Alpha a Sirius Reserva, v portfoliu Sirius Activist se typicky nachází 10 až 15 pozic, z nichž některé jsou v podobě jiných fondů a některé v podobě individuálních instrumentů. Fondová část portfolia podfondu je dále diverzifikována, jelikož každý z podkladových hedgeových fondů drží více pozic.

Typická likvidita při výstupu z fondu je tříměsíční. Konkrétní podmínky výstupu a vstupu do fondu stanoví statut včetně jeho dodatků.

Výnos

Podfond Activist cílí na výnos 10 % p.a. v CZK. Podfond na první úrovni svých aktiv nepoužívá žádnou finanční páku.

Výsledky podfondu ACTIVIST (třída CZK T) ke dni

Ziskové vs ztrátové měsíce

Souhrnné statistiky

Chyba načtení z XML.

Historická měsíční výkonnost

Chyba načtení z XML.

Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě

  Chyba načtení z XML.

  Chyba načtení z XML.

Další dokumenty a důležité informace ke stažení

Smluvní dokumentace

  Chyba načtení z XML.

Pokyny

  Chyba načtení z XML.

Výroční zprávy

  Chyba načtení z XML.

Prezentace

  Chyba načtení z XML.

Jiné

  Chyba načtení z XML.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

 

Představení podfondu DANUBE

Sirius Investments Danube byl druhým podfondem Sirius Investments. Vznikl v dubnu 2018 a pro nové investory je uzavřený. Jedná se o portfolio nemovitostmi krytých úvěrů v Rakousku s nízkými hodnotami LTV a s cílovým výnosem 8% p.a. v EUR. Oceňování je kvartální. Podfond nepoužívá žádnou finanční páku.

Výsledky podfondu DANUBE (třída EUR) ke dni

Souhrnné statistiky

Chyba načtení z XML.

Historická kvartální výkonnost

Chyba načtení z XML.

Historie čtvrtletních výnosů je k dispozici také v aktuální kvartální zprávě

  Chyba načtení z XML.

  Chyba načtení z XML.

Další dokumenty a důležité informace ke stažení

Smluvní dokumentace

  Chyba načtení z XML.

Pokyny

  Chyba načtení z XML.

Výroční zprávy

  Chyba načtení z XML.

Jiné

  Chyba načtení z XML.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Představení podfondu HEDGE FUND SELECT

Hedge Fund Select, podfond Sirius Investments je fondem exkluzivně určeným klientům společnosti Swiss Life Select. Fond si klade za cíl ve střednědobém horizontu doručit svým investorům výnos na úrovni vyspělých akciových trhů při poskytnutí (i) sofistikované ochrany kapitálu proti propadům na finančních trzích a (ii) vysokého stupně likvidity. Jedná se o relativně koncentrovaný fond hedgeových fondů určený dynamičtějším investorům, kteří hledají diverzifikaci tradičních způsobů investování jako jsou akcie, dluhopisy nebo nemovitosti.

Hedge Fund Select nabízí investorům následující kombinaci parametrů

Přístup ke koncentrovanému portfoliu nejlepších světových hedge-fondů

Podfond Hedge Fund Select nabízí kvalifikovaným investorům z řad klientům společnosti Swiss Life Select přístup k 10-15 nejlepším hedge fondům, které se investičnímu týmu společnosti Sirius ve světě podařilo najít.

Hedge fondy jsou specializované fondy typicky se úzce zaměřující na jednu investiční strategii, jako například obchodování s komoditami (ropa, plyn, průmyslové kovy apod.) nebo tzv. globální makro (strategie spekulující na vývoj úrokových sazeb, směnných kurzů a akciových indexů).

Hedge fondy jako investiční třída nabízí ve srovnání s jinými investičními fondy větší flexibilitu, neboť mohou:

investovat do mnohem širší množiny strategií

spekulovat na růst i pokles cen aktiv (relativní sázky oproti sázkám na „směr vývoje“)

využívat finančních derivátů jak pro investiční nápady, tak pro řízení rizika

rychle reagovat na měnící se makro-ekonomické a finanční prostředí

dosahovat kladného výnosu v prostředí klesajících i rostoucích trhů

Typickými investory do globálních hedgeových fondů jsou nejbohatší světové rodiny nebo významné penzijní fondy. Vzhledem k vysoké minimální investici (často přes 1mil. USD) jsou tyto fondy nedostupné drobným investorům. To však již nyní neplatí pro klienty společnosti Swiss Life Select.

Likvidita

Typická likvidita při výstupu z fondu je dvouměsíční. Konkrétní podmínky výstupu a vstupu do fondu stanoví statut vč. jeho dodatků.

Zajištění měnového rizika

Podfond je měnově zajištěn do CZK, má však také třídu denominovanou v USD a v EUR pro investory preferující expozici na tyto měny. Podfond má také dividendovou třídu v CZK.

Výnos

Podfond Hedge Fund Select cílí na výnos 10 % p.a. v CZK. Podfond na první úrovni svých aktiv nepoužívá žádnou finanční páku.

Výsledky podfondu Hedge Fund Select (třída CZK C) ke dni

Ziskové vs ztrátové měsíce

Souhrnné statistiky

Chyba načtení z XML.

Historická měsíční výkonnost

Chyba načtení z XML.

Historie měsíčních výnosů je k dispozici také v aktuální měsíční zprávě

  Chyba načtení z XML.

  Chyba načtení z XML.

Další dokumenty a důležité informace ke stažení

Smluvní dokumentace

  Chyba načtení z XML.

Pokyny

  Chyba načtení z XML.

Výroční zprávy

  Chyba načtení z XML.

Prezentace

  Chyba načtení z XML.

Jiné

  Chyba načtení z XML.

Přeji si zasílat měsíční zprávu o vývoji fondu

Dohled

Česká národní banka udělila akciové společnosti Sirius investiční společnost povolení k činnosti dne 12. června 2019. Do Obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 5. září 2019. Společnost podléhá dohledu centrální banky.

Administrátor

QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq. Skupina Conseq je největším nebankovním správcem majetku v České republice, zastupujícím na českém trhu několik stovek fondů zahraničních správců aktiv. Úlohou administrátora je zejména výpočet cen investičních akcií jednotlivých podfondů obhospodařovaných investiční společností.

Depozitář

je Česká spořitelna a.s. Úlohou depozitáře je zejména průběžně se ujišťovat, že jednotlivé podfondy obhospodařované investiční společností vlastní všechna aktiva, která jsou podkladem pro výpočet ceny akcií. Zároveň depozitář dohlíží na dodržování investičních limitů.

Registrátor fondu

QI investiční společnost, a.s., ze skupiny Conseq. Hlavní úlohou registrátora je vydávání investičních akcií investorům jednotlivých podfondů obhospodařovaných investiční společností a evidence těchto akcií.

Důležité dokumenty

Pozvánky

  Chyba načtení z XML.

Zápisy

  Chyba načtení z XML.

Oznámení

  Chyba načtení z XML.

Prezentace

Jiné

  Chyba načtení z XML.

Hedge Fund Select

  Chyba načtení z XML.

Genesis

  Chyba načtení z XML.

Elnath Fund

  Chyba načtení z XML.

Důležité upozornění

Účastnické cenné papíry, vydávané fondem kvalifikovaných investorů, může mít smluvně nabyty pouze osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň:
 a) 125 000 EUR nebo
 b) 1 000 000 Kč
za předpokladu, že investice je pro danou osobu vhodná (určí se pomocí investičního dotazníku).

Obsah těchto webových stránek je určen pouze pro informativní účely a průzkum zájmu potenciálních kvalifikovaných investorů. Poskytuje pouze stručný přehled o struktuře investičního fondu a nenahrazuje jeho statut. Veškeré parametry uvedených investičních idejí jsou pouze indikativní. Obsah těchto webových stránek nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích.

Neslouží jako nabídka ani výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů. Návratnost ani výnos z investice do fondu, resp. podfondu, nejsou zajištěny ani zaručeny. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@siriusis.cz. Tiskové chyby vyhrazeny.

Pracovní příležitosti v investiční společnosti Sirius

Momentálně nejsou v naší společnosti k dispozici žádná volná pracovní místa

Pokud jste investiční analytik nebo jiný investiční profesionál, můžete nám i tak poslat Váš životopis vč. motivačního dopisu na info@siriusis.cz. Děkujeme.